Actividades do Proxecto

O proxecto RED-GENERA estruturouse en dúas Fases, desglosadas á súa vez en 6 Grupos de Tarefas:

  • O primeiro grupo de tarefas, corresponde á planificación e preparación do proxecto
  • Dous grupos de tarefas transversais á execución do proxecto: Xestión e coordinación, Actuacións Transversais (Comunicación e difusión; Seguimento e Avaliación)
  • Tres grupos de tarefas centrais que se desenvolverán ao longo do proxecto.

Fase I. PLANIFICACIÓN

Durante esta fase do proxecto procederase á articulación do equipo de traballo, así como á realización de tarefas de preparación do proxecto. Ditas tarefas comprenderán por exemplo a Convocatoria de reunións, o desenvolvemento de reunións de preparación que en si mesmas constituirán ferramentas fundamentais para o desenvolvemento do proxecto.

Fase II. EXECUCIÓN DO PROXECTO

Durante a segunda fase e de forma continuada prevese a realización do Grupo de Tarefas correspondente á Xestión e Coordinación de cada unha das actividades planificando e coordinando o número de reunións previstas, o momento, o lugar e a finalidade coa que terán lugar asegurando en todo momento a realización de informes de progreso que serán intercambiados entre os socios.

De igual modo desenvolveranse as actividades concretas do proxecto agrupadas ao redor de grandes bloques de traballo (actividades), que non superarán o número de catro actividades, sendo estas:

  • ACTIVIDADE 1: DESENVOLVEMENTO DE FERRAMENTAS TIC E SERVIZOS AVANZADOS
  • ACTIVIDADE 2: DESENVOLVEMENTO DE MARKETPLACES E DO PILOTO CON PEMES
  • ACTIVIDADE 3: DIVULGACIÓN CIENTIFICO-TECNOLOXICA E TRANSFERENCIA DE COÑECEMENTO
  • ACTIVIDADE 4: ACTUACIÓNS TRANSVERSAIS

Este último grupo de actuacións transversais inclúe tarefas relativas á Comunicación e difusión das actividades do proxecto que informarán ao publico en xeral das actuacións previstas e realizadas, e tarefas de Avaliación e seguimento de avances e resultados para a medición e o control do progreso das accións conforme os obxectivos e puntos intermedios previstos inicialmente e efectuados durante o desenvolvemento do proxecto.

Consello Galego de CámarasPoctepUnión Europea