Presentación

 

Na Comunicación da Comisión «Competitividade das empresas de reciclaxe» [COM (98) 463], a Comisión enumera os principais problemas que afectan ás empresas do Sector da Reciclaxe á hora de conseguir ou manter a sua rendibilidade e a necesidade de traballar para superar estas dificuldades: demanda insuficiente, estructuras de mercado fráxiles e pouco competitivas, problemas de loxística, competencia elevada no mercado de matérias primas non recicladas, etc. Se se superan estas dificultades, o sector da reciclaxe conseguirá resultar rendible e xerar un considerable aforro de enerxia, um gran número de novos empregos e un gran impacto na sustentabilidade e competitividade empresarial.

O presente proxecto responde à dupla necesidade de previr a produción de residuos industriais e de valorizar os ditos residuos mediante a reciclaxe, a reutilización de materiais para outros procesos, ou a valorización material (identificando os residuos que podem poseer maior valor engadido no mercado) ou enerxética.

Os sócios constituirán unha Rede de traballo có obxectivo de dinamizar na Eurorrexión, iniciativas innovadoras orientadas á prevención en orixe da contaminación orixinada polos residuos, así como para pechar o ciclo de vida dos residuos mediante a proposta de novas iniciativas empresariais para a sua valorización, creando valor e consolidando así un sector de reciclaxe competitivo na Eurorrexión que contribúa ao crecemento económico sustentable e ao aumento do emprego.

 

 

Consello Galego de CámarasPoctepUnión Europea