Plans de acción

Unha vez finalizadas todas as visitas de diagnóstico, os R-Agents  emitirán un informe resumo das empresas visitadas por cada sector. Devanditos informes deberán ser remitidos ao Comité de Coordinación no prazo establecido no calendario de traballo.

O Comité de Coordinación analizará, de modo global e por sectores, os resultados obtidos nos diagnósticos. Á vista da problemática común do sector, establecerá unha proposta de diferentes opcións para a valorización conxunta dos residuos de cada sector.

Á hora de definir as opcións teranse en conta as experiencias similares nalgunha das empresas integradas no proxecto ou doutras das que se teña constancia de que implantaron satisfactoriamente unha acción similar. Durante todo este proceso, si fose necesario, poderase contar coa colaboración dos R-Agents implicados.

O Comité de Coordinación convocará  ós Grupos de Traballo Sectorial para analizar a viabilidade técnica e económica das distintas propostas de opcións de actuación. A partir de devandita análise establecerá o correspondente Plan de Acción a emprender.

Consello Galego de CámarasPoctepUnión Europea