R-agents

Os R-Agents son as entidades (persoas físicas ou xurídicas expertas en residuos) que realizarán os diagnósticos/auditorías das Pemes participantes no proxecto RED-GENERA e elaborarán os Plans de Acción/Propostas de Valorización para a Redución, Minimización e Valorización dos residuos.

Os R-Agents terán como misión dinamizar dunha maneira proactiva a innovación nas empresas, detectando as necesidades e oportunidades e propondo solucións.

Proceso de selección

Poderán presentarse persoas físicas ou xurídicas, que presentarán a documentación solicitada na convocatoria nas cámaras de comercio asociadas ao proxecto. Estas remitirán a información ao Comité de Coordinación, que se encargará de realizar a selección de R-agents, segundo a metodoloxía de valoración establecida.

As Cámaras de Comercio e Aiminho contratarán individualmente a R-Agents homologados polo Comité de Coordinación, para a realización dos diagnósticos ás Pemes que lle foron asignadas.

A elección do R-Agent a contratar para cada diagnóstico realizarase tendo en conta diversos factores:  orde no que figuran na Lista de R-Agents Seleccionados, puntuación obtida para o sector correspondente, etc.

Na contratación fixaranse os prazos para a realización dos diagnósticos e entrega de informes, tendo en consideración o calendario elaborado polo Comité de Coordinación

Aberto o prazo de homologación  de R-Agents

Diagnóstico

Cada un dos membros que integran os equipos de traballo dos R-Agents seleccionados, completarán o proceso de homologación cunha formación específica para este proxecto. O Comité de Coordinación manterá un registrode os membros que integran os equipos de traballo de cada R-Agent´s que foron homologados.

As súas responsabilidades durante o diagnóstico son:

  • Elaborar a programación das visitas de diagnóstico ás Pemes que lle foron asignadas.
  • Elaborar e comunicar o Plan de diagnóstico.
  • Xestionar a loxística para as visitas de diagnóstico (desprazamento, estancia, etc)
  • Preparar os documentos de toma de datos.
  • Levar a cabo o diagnóstico.

Mensualmente, os R-Agents remitirán ao Comité de Coordinación un informe resumen dos traballos e incidencias do mes en curso, acompañado das Actas de Visita de cada un dos diagnósticos realizados nese período.

Á vista das incidencias indicadas no devandito informe mensual, o Comité de Coordinación poderá convocar unha reunión de urxencia cos implicados.

Unha vez finalizada a toma de datos nas instalacións da Peme, o R-Agent analizará toda a información recompilada e elaborará unha proposta de opcións de prevención, redución e valorización de residuos, así como unha breve análise económica da implantación destas opcións. A partir da análise anterior, presentarase ao equipo de traballo da Peme os resultados

Documentación para la realización de diagnósticos

Registro de R-Agents homologados

Consello Galego de CámarasPoctepUnión Europea